Skip to main content Skip to search

GDPR обслужване

GDPR обслужване

За нуждите на бизнеса сме установили, че с оглед изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (‘GDPR’, „Регламент“) най-подходящите услуги са:

 • изготвяне на индивидуални документи, отговарящи на изискванията на GDPR с оглед дейността на търговеца
 • длъжностно лице по защита на данните

Тази услуга е най-подходяща за малки търговци, за да може дейността им да отговаря на основните изисквания за документална обезпеченост съгласно GDPR. За целта на клиента се изпраща кратък въпросник, за да се дефинират обемът от лични данни, търговската дейност и потоците от лични данни, които се обработват. След това на клиента се изпраща индивидуална оферта за изготвяне на необходимите документи със съответната цена. Документите включват, но не само следните:

 • Декларация за защита на личните данни, изготвена в съответствие с чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 (‘GDPR’), която може да се публикува на уеб сайта на клиента, ако има такъв;
 • Политика за защита на личните данни, изготвена в съответствие с чл. 24, параграф 2 от Регламента;
 • Регистър за дейностите по обработване съгласно чл. 30 от Регламента;
 • Договори между администратор и обработващ лични данни съгласно чл. 28 от Регламента;
 • Регистър за нарушенията в сигурността на личните данни съгласно чл. 33, параграф 5 от Регламента;
 • Декларации за съгласие, ако са необходими;
 • Декларации за служителите на трудов договор относно отговорността им при работа с лични данни;
 • Регистър за упражнени права от субекти на данни и други документи, които биха били необходими с оглед дейността на търговеца;

Индивидуалните документи са актуални към датата на изготвянето и предаването им на клиента. Последващото поддържане актуалността на тези документи и изцяло отговорност на клиента.

Длъжностното лице по защита на данните е нормативно установена фигура в чл. 37-39 от Регламента. Неговата функция е да гарантира за законосъобразното обработване на личните данни от администратора/обработващия лични данни.

Такова лице е най-подходящо за големи и средни търговци, тъй като най-често такива администратор/обработващи обработват голям обем от лични данни. Основните задължения на длъжностното лице по защита на данни са посочени в чл. 39 от Регламента. Освен тези законови задължения, услугата длъжностно лице по защита включва и:

 • Изготвяне на договори съгласно чл. 28 от Регламента, когато е необходимо;
 • Обработване на заявления за упражняване на права от субекти на данни и изготвяне на становища по тях;
 • Поддържане на всички регистри;
 • Даване на становища и препоръки на администратора/обработващия лични данни за конкретни дейности по обработване на лични данни;
 • Поддържане актуалността на всички договори в областта на личните данни чрез следене на законодателни промени и актуалната съдебна практика на националните съдилища и Съда на Европейския съюз;
 • Следене за насоки и становища на националната Комисия за защита на личните данни и Европейския комитет по защита на данните;
 • Проучване и разглеждане на поставени въпроси от администратора/обработващия лични данни.

Услугата „длъжностно лице по защита на данните“ се предоставя на клиента на абонаментен принцип, като услугата се осигуря по всяко време в рамките на работния ден. Добавената стойност при получаване на тази услуга е, че клиентът получава екип от специалисти, които притежават необходимата експертиза за обезпечаване на дейността му от гледна точка на защитата на личните данни.

Също така клиентът спестява от данъци и осигуровки при назначаване на служител на тази длъжност. За предоставяне на услугата се сключва договор с клиента, съдържащ клаузи за конфиденциалност.

При заявяване на тази услуга ще получите кратък въпросник, чиито отговори ще ни послужат да придобием представа за мащабите на обработваните лични данни и дейността на клиента. След това ще бъде изпратена оферта на клиента, като в случай, че бъде приета се подписва договор.

Изпратете запитване: