Skip to main content Skip to search

Продажба на недвижим имот

Продажбата на недвижим имот изисква предприемане на множество предварителни действия преди да бъде реализирана. Предлаганата от нас услуга обезпечава изцяло продажбата или покупката на недвижимия имот.

Продажбата на недвижим имот се извършва във формата на нотариален акт, която се изповядва при нотариус. За целите на сделката са необходими документи, които се издават от държавни органи.

Често продажбата на недвижим имот е съпътствана и от множество специфики, за които се изискват правни познания в различни области на правото – облигационно, вещно, семейно и наследствено, данъчно,  административно право и др.

Не са редки случаите, при които самите продавачи не знаят за наличието на различни казуси във връзка с имота им – стари вписани искови молби, различни административни процедури и много други, които се откриват едва при изследването на имота.

Предварителен анализ на документацията при покупка на недвижим имот:

 • Изследване на документите, удостоверяващи правото на собственост и/или документи за други вещни права;
 • Изследване на други документи във връзка с недвижимия имот;
 • Практически съвети.

След нотариално упълномощаване от продавача, ние предлагаме да извършим действията по подаване на заявления, молби, искания и други за:

Снабдяване с всички необходими документи за сключване на сделката като:

 • Удостоверение за данъчна оценка;
 • Удостоверение за вещни тежести за имота;
 • Схема/скица на недвижимия имот;
 • Удостоверение за семейно положение на продавача (продавачите), когато са физически лица;
 • Други документи в зависимост от конкретните специфики на сделката.

Освен снабдяване с необходимите документи за сключване на сделката, услугата ни включва и: 

 • Консултация и съдействие във връзка с възникнали правни казуси по отношение на недвижимия имот;
 • Участие в преговорите относно договаряне на условията, при които ще се сключи сделката;
 • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижимия имот;
 • Участие в нотариалното изповядване на договора за покупко-продажба, включващо и постоянна комуникация с нотариуса.

Клиентът получава:

 • Отговори на поставените въпроси от клиента по отношение на недвижимия имот;
 • Анализ на цялата документация касаеща недвижимия имот;
 • Спестява му се време за подаване и получаване на документи от държавни институции;
 • Защита на интереса на продавача при сключване на сделката и получаване на продажната цена;
 • Експертиза на високо ниво;
 • Прозрачност и отчетност на работата ни;
 • Изпълнение на работата в срок;
 • Практически съвети.

Изпратете запитване: