Skip to main content Skip to search

Учредяване и регистрация на юридическо лице

Учредяване и регистрация на юридическо лице

Изготвяне на необходимите документи за еднолично/дружество с ограничена отговорност (LLC) и подаването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Документите включват:

 • Учредителен акт/дружествен договор;
 • Протокол от учредително събрание;
 • Образец от подписа (спесимен) на управителя;
 • Вносна бележка за внесен капитал;
 • Декларация по чл. 142 от Търговския закон;
 • Декларация по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон;
 • Документ за заплатена държавна такса.
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Лиценз или разрешение, когато се изисква по закон;
 • Пълномощно, когато документите се подават от трето лице;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица нестопанска цел.

Изготвяне на необходимите документи за еднолично/акционерно дружество (JSC) и подаването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Документите включват:

 • Учредителен акт/Устав;
 • Протокол от учредително събрание;
 • Списък на лицата, записали акции;
 • Вносна бележка за внесен капитал;
 • Декларация от учредителите, които са физически лица, че не са обявени в несъстоятелност;
 • Когато акционери са юридически лица – решение на съответния орган на юридическото лица за участие в акционерното дружество;
 • Протокол от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление);
 • Протокол от заседание на съвета на директорите, съответно управителния съвет, за избор на лица, които да представляват акционерното дружество;
 • Образец от подписа (спесимен) на лицата, определени да представляват акционерното дружество;
 • Лиценз или разрешение, когато се изисква по закон;
 • Декларация по чл. 160, ал. 2 от Търговския закон за учредителите на акционерното дружество;
 • Декларация по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон за членовете на управителния съвет
 • Документ за заплатена държавна такса.
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Пълномощно, когато документите се подават от трето лице;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица нестопанска цел;
 • Други документи съгласно изискванията на закона.

Изготвяне на необходимите документи за юридическо лице с нестопанска цел (фондация или сдружение) и подаването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица нестопанска цел. Документите включват:

Фондация:

 • Учредителен акт с нотариално заверени подписи (при учредяване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на завещателя (при учредяване на фондация по случай на смърт);
 • Документът, установяващ съществуването на юридическо лице – учредител, и/или на юридическо лице – член на управителен орган на фондацията;
 • Решението на съответния орган на юридическо лице – учредител, за участие в сдружение и за определяне на представител в органите на фондацията;
 • Протокол от учредително събрание на фондацията;
 • Образец от подпис (спесимен) на лицата, определени да представляват фондацията;
 • Доказателства за безвъзмездно предоставеното имущество;
 • Документ за заплатена държавна такса;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Пълномощно, когато документите се подават от трето лице;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица нестопанска цел.

Сдружение:

 • Устав на сдружението;
 • Протокол от учредително събрание на сдружението;
 • Образец от подпис (спесимен) на лицата, определени да представляват сдружението;
 • Списък на учредителите със саморъчен подпис на всяко лице;
 • Ако един или повече от учредителите са български юридически лица –Решение на компетентния орган на това юридическо лице – учредител, за участието му в учредяването на сдружението;
 • Документи за внесени имуществени вноски (когато такива са определени);
 • Документ за заплатена държавна такса;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
 • Пълномощно, когато документите се подават от трето лице;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица нестопанска цел.

Извършване на промени в юридическите лица в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Ликвидация и заличаване на юридическите лица в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Изпратете запитване: