Skip to main content Skip to search

Закупуване на недвижим имот

Закупуването на недвижим имот е процес, който изисква специализирани познания от експерти с оглед сигурността на сделката. Сделките с недвижими имоти стават все по-сложни в условията на глобализация, като в някои случаи включват и сложни механизми на финансиране.

Екипът на Правен щит се състои от адвокати, специализирали в сделките с недвижими имоти. Основен принцип на работа на нашата организация е двойната проверка, като по този начин се подсигурява желаният резултат за клиента и се минимизират шансовете от злоупотреба.

Специални правила се прилагат когато чужденци или чуждестранни юридически лица искат да закупят недвижим имот в България. Така например в чл. 22, ал. 1 от Конституцията на Република България е записано, че чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародват и влязъл в сила за Република България, както и чрез наследяване по закон.

Тези ограничения по-специално важат при закупуването на земеделска земя от чужденци, които не са граждани на държавите членки на Европейския съюз.

Юридическата ни услуга при закупуването на недвижим имот включва множество компоненти, които водят до по-голяма сигурност при сключването на сделката.

Услугата включва следните компоненти:

 • Проверка на продавача, особено когато продавачът е юридическо лице, с оглед неговата надеждност и наличие на предишни сделки;
 • Анализ и проверка на собствеността на недвижимия имот и по-специално дали продавачът е действителен собственик на продавания имот;
 • Анализ и проверка на правния статут на недвижимия имот дали същият има разрешение за ползване, индивидуални партиди и др.;
 • Проверка за наличие на вещни тежести като: възбрана, ипотека, вписани искови молби и др.;
 • Проверка за наличие на задължения на продавача като: публични задължения към държавата, образувани изпълнителни дела срещу продавача и др. Тази проверка е необходима, тъй като ако продавачът има например публични задължения към държавата и не изпълнява договорните си задължения към купувача по договора за покупко-продажба на недвижимия имот, последният ще може да възстанови дадените парични суми едва след като държавата се удовлетвори първа за дължими публични задължения от продавача;
 • Преговори преди сключването на предварителен договор с цел бъдещо изготвяне на защитни клаузи в полза на купувача;
 • Изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и съставяне на клаузи, които да защитават интереса на купувача за придобиването на недвижими имот и ангажиране отговорността на продавача в случай на неизпълнение на негови задължения;
 • Изготвяне на проект на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и съдействие при изповядването на сделката при нотариус.

Клиентът получава:

 • Сигурност при сключването на договор с продавача;
 • Анализ на рисковете от сделката с продавача;
 • Прозрачност и отчетност на работата ни;
 • Изпълнение на работата в срок.

Изпратете запитване: