Политика за защита на личните данни

„Правен щит консултинг“ ООД („Дружество“, „Администратор“) осъзнава необходимостта от прилагането на адекватна защита на личните данни на субектите на данни, като се стреми да уважава неприкосновеността на лични живот. Настоящата Политика за защита на личните данни (“Политика“) е създадена, за да помогне на субектите на данни да разберат по какъв начин и за какви цели Дружеството обработва, използва и защитава личните им данни. 

За целите на своята дейност, Дружеството обработва лични данни в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент за защита на данните“, ‘GDPR’), Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове и Политиката. 

С настоящата Политика се предоставя информация относно: 

 1. Определения
 2. Обхват на настоящата Политика
 3. Данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него
 4. Категории лични данни
 5. Субекти на данни, чиито лични данни се обработват
 6. За какви цели се обработват личните данни
 7. На какво правно основание се обработват личните данни
 8. Получатели на личните данни
 9. Срокове за съхранение на лични данни
 10. Права на субектите на данни и начин за упражняването им
 11. Даване на съгласие и оттегляне на съгласие
 12. Право на жалба до надзорния орган
 13. Мерки за сигурност на личните данни 

1. Определения: 

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с конкретно физическо лице или физическо лице, което може да бъде пряко или непряко идентифицирано; 

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства; 

„Администратор“ означава „Правен щит консултинг“ ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; 

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора; 

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не; 

„Субект на данни“ означава физическо лице чиито лични данни се обработват от Дружеството; 

„Уеб сайт“ означава интернет страницата lsconsultingbg.com. 

2. Обхват на настоящата Политика: 

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага в отношенията между „Правен щит консултинг“ ООД от една страна и потребителите и посетителите на Уеб сайта от друга. Декларацията има за цел да информира субектите на данни за техните права в съответствие с чл. 12 и следващите от Регламент (ЕС) 2016/679. 

3. Данните, които идентифицират Администратора и координатите за връзка с него 

Администратор на личните данни е „Правен щит консултинг“ ООД с ЕИК 206352946, с адрес: гр. София, район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“ № 136-Д, ет. 1, ап. 3, електронна поща: office@legalshieldbg.com, тел. +359 87 932 3259. 

4. Категории лични данни 

Дружеството събира пряко от субектите на данни следните категории лични данни: 

 • При отправяне на запитване за консултация:

Субект на данните може да направи запитване до Администратора на личните д анни за ползване на конкретна услуга чрез онлайн формата на Уеб сайта. В този случай се предоставят следните лични данни: имена, телефонен номер, електронна поща, IP адрес, данни съдържащи се в описанието. 

 • При издаване на фактура на субект на данни:

Субект на данни, който е направил поръчка му се издава фактура за която са необходими следните данни: имена, ЕГН/ЕИК, адрес, МОЛ. 

 • Защита на правни интереси:

В случай на възникнали правни спорове Дружеството може да обработва следните категории лични данни на субекти на данни, а именно: имена, електронна поща, ЕГН, адрес и други данни. 

 • Маркетингови цели: 

Администраторът може да обработва лични данни за маркетингови цели, когато е приложимо. В този случай той изисква съгласието от субекта на данни и събира по подходящ начин личните му данни като: имена, електронна поща, телефонен номер. 

Когато лични данни са предоставени от субекта на данни на Администратора на лични данни без правно основание по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 или в противоречие с принципите по чл. 5 от същия регламент, в срок един месец от узнаването Дружеството ги връща, а ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия, ги изтрива или унищожава. Изтриването и унищожаването се документират. 

5. Субекти на данни, чиито лични данни се обработват: 

Дружеството обработва лични данни на субекти на данни, които посещават Уеб сайта и/или избират да използват предлаганите в него услуги. Дружеството обработва лични данни и на свои контрагенти. 

6. За какви цели се обработват личните данни: 

Дружеството обработва лични данни за следните цели: 

 • За целите на сключването и изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна. Това включва случаите, но не само, при предоставянето на услуги чрез Уеб сайта.
 • За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За маркетингови цели;
 • За защита на легитимни интереси на Администратора, включващи административни дейности като: правно обслужване и информационно обслужване и анализ на потреблението, информационна сигурност и други 

7. На какво правно основание се обработват личните данни: 

Дружеството обработва лични данни на субекти на данни въз основа на следните законосъобразни основания: 

 • Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
 • Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора. Такова задължение може да бъде по изрично искане за предоставяне на информация от правоохранителни органи като МВР, ДАНС, прокуратура и други;
 • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни;
 • Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. 

8. Получатели на личните данни: 

Дружеството може да сподели лични данни на субекти на данни със следните категории получатели: 

 • Държавни институции и органи с властнически правомощия, когато по закон Администраторът е длъжен да предостави личните данни – МВР, ДАНС, НАП, прокуратура и други;
 • Търговски партньори, които обслужват Администратора, в качеството им на обработващи лични данни, за поддръжка на информационната сигурност, доставчици на куриерски услуги, правни кантори, счетоводни кантори и други;
 • Служители на Администратора, които обработват лични данни в съответствие с възложените им служебни/трудови функции съгласно длъжностна характеристика и трудов договор. 

Дружеството може да включва линкове към уеб сайтове на трети страни, приставки и приложения. Кликването върху или активирането на тези връзки може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за субекта на данни. Дружеството не контролира тези уеб сайтове на трети страни и не е отговорно за техните политики за защита на личните данни. 

Дружеството въвежда подходящи технически и организационни мерки за защита, за да гарантира правата и свободите на субектите на данни в съответствие с принципа за „цялостност и поверителност“. По-специално Администраторът избира подходящи получатели, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставени им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно:

 • Псевдонимизация и криптиране на личните данни;
 • Способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • Способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • Процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването. 

Администраторът може да предоставя лични данни в страни извън Европейския съюз. Предоставянето на лични данни в този случай може да се извърши при спазване на изискванията съгласно глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и приложимите международни споразумения между Европейския съюз и трети страни. За тази цел Дружеството може свободно да предава лични данни в страни извън Европейския съюз, за които има решение на Европейската комисия за адекватно ниво на защита на личните данни. Същото важи и за случаите, при които Дружеството е сключило договор със стандартни клаузи за предаването на лични данни на трети държави, приети с решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 на Комисията от 4 юни 2021г. 

9. Срокове за съхранение на личните данни: 

„Правен щит консултинг“ ООД съхранява лични данни в съответствие с принципа на „ограничение на съхранението“. По-специално за горепосочените цели Дружеството ще съхранява: 

 • Лични данни на контрагенти се съхраняват в сроковете съгласно общата погасителна давност;
 • Лични данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват за сроковете, определени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове.
 • Лични данни в Потребителския профил се съхраняват докато Потребителят не ги изтрие или не отправи искане до Администратора да бъдат изтрити; 

10. Права на субектите на данни 

Субектите на данни, чиито лични данни се обработват от Администратора, имат: 

 • Право на достъп до лични данни, включително да получат копие от тях;
 • Право на коригиране;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването;
 • Право на преносимост на данните;
 • Право на възражение срещу обработването. 

Горепосочените права може да се упражнят като се изпрати заявление в електронна форма на office@legalshieldbg.com, подписано с квалифициран електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Също така може да бъде подадено писмено заявление на адреса на Дружеството. 

11. Даване на съгласие и оттегляне на съгласие: 

Дружеството може да поиска съгласие от субектите на данни като законосъобразно основание за обработване на лични данни за една или повече цели. Някои от тези цели например може да бъдат за профилиране, свързано проследяване, поведенческа реклама или други. В тези случаи Дружеството ще поиска съгласието на субекта на данни, за да има законово основание да обработва личните му данни, за което ще го извести своевременно по подходящ начин. Личните данни може да включват повече категории от изброените по-горе, като в съгласието изрично се посочват необходимите категории лични данни за обработване за съответната цел. 

Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание на волята на субекта на данните. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начините, описани по-горе за упражняване на права от субектите на данни. 

12. Право на жалба до надзорния орган: 

В съответствие с Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни, субектите на данни имат правото да подадат жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2. 

13. Мерки за сигурност на личните данни: 

Администраторът предприема необходимите мерки за сигурност на личните данни. Всички документи на хартиен носител, съдържащи лични данни, се съхраняват в заключени шкафове в офиса на Дружеството, като само упълномощени лица имат достъп до тях. Данни в електронна форма се съхраняват при спазване на изискванията за информационна сигурност и ограничение на достъпа.

Изпрати запитване

  С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

  X