Съдебни решения в нашата практика

Екипът на „Правен Щит” защитаваме активно интересите на всеки наш клиент в съда. Дългогодишният ни опит в работата с множество различни казуси и доверието на нашите клиенти ни помага да се справим успешно с всяко предизвикателство и да постигнем добри резултати.

За да споделим с вас процесът на защита и всеки конкретен казус, създадохме Фейсбук Групата на Правен Щит, в която публикуваме различни съдебни решения и вече над 3 години обсъждаме активно всевъзможни правни дела и тяхното развитие.

Включете се и се запознайте отблизо със съдебния процес и решенията на съда.

Правен щит / Legal Shield

2 days 14 hours ago

Здравейте! Публикуваме поредно спечелено дело срещу НАП (влязло в сила решение) относно запечатване на търговски обект. НАП отново използва правомощията си да налагане 2 санкции за едно и също нарушение, което противоречи на принципа non bis in idem. Ето защо съдът е отменил заповедта за запечатване на търговския обект и е осъдил НАП на 1000 лева разноски.

Ако и вие имате подобни казуси с НАП, не се колебайте да се свържете с нас, като:
* ни пишете във facebook групата;
* ни потърсите на посочените телефон;
* ни изпратите съобщение през нашата интернет страница - lsconsultingbg.com/
С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

2 weeks 3 days ago

Здравейте! По делото ни в Съда на Европейския съюз срещу Агенция по вписвания се произнесе генералният адвокат на Съда. Становището на генералният адвокат е размазващо спрямо Агенция по вписвания и Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Някои от най-съществените мотиви на генералния адвокат са:

1. Агенция по вписванията е администратор на лични данни, когато публикува в регистъра дружествени документи, включително когато в тези дружествени документи се съдържат лични данни, които по закон не следва да бъдат публични.

2. Чл. 13, ал. 9 от ЗТРРЮЛНЦ противоречи на Регламент (ЕС) 2016/679 и Агенцията по вписвания не може да обработва лични данни на физически лица на основание "съгласие".

3. Когато Агенцията по вписвания публикува лични данни на физически лица, които по закон не следва да са публични, в този случай дори не намира законово основание това да се извършва съгласно чл. 6, пар. 1, б. "в" (законово задължение), нито чл. 6, пар. 1, б. "д" (изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия), нито чл. 6, пар. 1, б. "е" (за целите на легитимните интереси на администратора). Общо взето според генералния адвокат такова обработване на лични данни е напълно незаконосъобразно.

4. Субектът на данни може да поиска на основание чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 да бъдат изтрити личните му данни от оповестения дружествен договор, освен ако запитващата юрисдикция не открие, че е приложимо някое от основанията по чл. 6, пар. 1, б. "в" или "д" от Регламента.

5. Регламентът не допуска национална правна уредба или практика, съгласно която правото на физическото лице да поиска от органа, на който е възложено воденето на търговския регистър на държавата членка, да изтрие свързаните с него лични данни, съдържащи се в обявявани в регистъра актове, е обвързано със спазването на процесуален ред, който предполага да се представи препис от съответния акт със заличаване на тези данни. В качеството си на администратор посоченият орган не може да се освободи от задължението си да уважи без ненужно забавяне съответното искане за изтриване, само защото не е получил такъв препис.

6. Целта да се осигури оповестяването на основните актове на дружествата, може разумно да бъде постигната чрез въвеждането на процедури, позволяващи преди публикуването им да се заличават личните данни, чието обявяване не се изисква. Тези процедури могат да включват по-специално задължение за агенцията да спре производството по вписване на дружеството, за да даде възможност за внасянето на промяна в съдържащите такива данни актове, или да пристъпи към заличаването на съответните данни, ако е необходимо — и служебно... От друга страна, процедурите биха могли да включват инструменти за търсене и идентифициране на данните, позволяващи да се улесни задачата на тези органи, и да бъдат организирани така, че първо заявителите да са длъжни да заличават личните данни, които не трябва да бъдат разкривани, както впрочем и предвижда българското право.

7. Обявяването на преписи от тези актове със заличаване на неизискваните лични данни и съхраняването на оригинала в делото биха позволили да се постигне справедлив баланс между това изискване и защитата на данните на субектите на данни. В такъв случай евентуалният достъп до оригинала на акта и до всички съдържащи се в него данни би бил допускан само в зависимост от отделния случай — при наличието на законен интерес, който да обосновава това, какъвто е включително интересът да бъде проверена автентичността на акта, и при спазване на разпоредбите на ОРЗД.

Заключението на генералния адвокат не е задължително за Съда на Европейския съюз, но то представлява отправна точка относно тълкуването на нормите от правото на ЕС, което Съдът взима под внимание. Предстои Съдът на Европейския съюз да се произнесе с решение, за което ще информираме.

ИЗВОД: Генералният адвокат изцяло се съгласява с нашата теза и аргументи. Агенция по вписвания незакосъобразно публикува личните данни на хората и това го прави с милиони граждани. Да не коментираме, че същата тази агенция е продала личните данни на всяко физическо лице, което е участвало под някаква правна форма в търговския оборот, на частни компании, които предоставят информационни услуги. По отношение на последното КЗЛД не разглежда жалбите ни и вече 2 години не се произнася по тях. Затова сме подали жалба до Съда в Страсбург да видим дали този съд ще разгледа нашето оплакване срещу КЗЛД.

Цялото заключение на генералния адвокат може да прочетете тук - curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=286578&pageIndex=0&doclang=BG&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7297558

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

2 weeks 6 days ago

Здравейте! Публикуваме поредно спечелено дело с влязло в сила решение срещу Агенция пътна инфраструктура.

Казусът се отнася до издаден електронен фиш, с който АПИ налагат санкция в размер на 2500 лева на дружеството за това, че не била отчетена таксата за преминаване през републиканските пътища. След завеждане на жалбата в съда от АПИ са решили да си отменят фиша по собствена инициатива и така се получи, че всъщност таксата е била редовно отчетена. Ако дружеството не беше решило да защити правата си в съда, сега най-вероятно трябваше да плаща 2500 лева санкция за нарушение, което не е извършил. Ето защо е важно да защитавате правата си в съда.

Ако и вие имате подобни казуси с АПИ, не се колебайте да се свържете с нас, като:
* ни пишете във facebook групата;
* ни потърсите на посочените телефон;
* ни изпратите съобщение през нашата интернет страница - lsconsultingbg.com/
С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

1 month 1 day ago

Здравейте! Публикуваме влязло в сила решение на съда срещу НАП, с което е отменена заповед за запечатване на търговски обект. Казусът се отнася до твърдение от НАП за неиздадена фискална касова бележка и веднага определиха 30 дни запечатване на търговския обект. До запечатване не се стигна и успяхме да съдействаме на търговеца така, че да може да работи спокойно.

НАП е преценила, че няма смисъл да обжалва на по-горна инстанция, тъй като фактите по случая са ясни и правилното решение би било заповедта да бъде отменена като незаконосъобразно.

Ако и вие имате подобни казуси с НАП, не се колебайте да се свържете с нас, като:
* ни пишете във facebook групата;
* ни потърсите на посочените телефон;
* ни изпратите съобщение през нашата интернет страница - lsconsultingbg.com/

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

1 month 3 weeks ago

Здравейте! След заведено от нас дело срещу АПИ във връзка с издаден фиш за 2500 лева по т.нар компесаторни такси, същата тази АПИ реши сама да си отмени фиша по време на процеса. С решението, с което отменя фиша, АПИ твърди съвсем обратното на това, което пише във фиша, че таксата била заплатена. Как става това да издадеш фиш и да твърдиш, че не била заплатена пътната такса и след завеждане на дело да признаеш, че е заплатена само и само да не те осъдят си е истинско просветление.

Виждате как след като бъдат защитени правата в съда държавният орган бързо взима правилното решение.

Свържете се с нас при подобни случаи.

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

2 months 2 weeks ago

Здравейте! Публикуваме успешно приключена ревизия по обжалване на Ревизионен акт на етап ОДОП. С подаването на жалбата пред ОДОП направихме позоваване на значителна съдебна практика на Върховен административен съд и представихме доказателства в подкрепа на тезата ни. Това доведе до единствения извод от Директора на Дирекция ОДОП, че обжалвания Ревизионен акт е незаконосъобразен и отменен.

Ето как въобще не се стигна до съд, а всичко приключи пред административния орган.

Не се колебайте да се свържете с нас при подобни случаи.

Може да ни потърсите на посочения телефонен номер, да ни пишете съобщение или да се свържете с нас чрез интернет страницата ни - lsconsultingbg.com/

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

2 months 3 weeks ago

Здравейте! Публикуваме решение на съда, което е влязло в сила, относно отказ на Агенция по вписвания да впише и обяви промяна в обстоятелствата на търговско дружество. Един от мотивите на агенцията е, че не бил представен дружествен договор със заличени лични данни. Напоследък масово се постановяват откази, защото не бил представен дружествен договор със заличени лични данни. Това основание за отказ не е в съответствие с Директива 2017/1132 и е незаконосъобразно. Тепърва ще се избистря съдебната практика по този въпрос, тъй като този подход на агенция е продиктуван от серията дела, които водим срещу нея относно нарушения с личните данни.

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

3 months 1 week ago

Здравейте!
Днес част от нашия екип Правен щит / Legal Shield имаше удоволствието заедно с доц. д-р Ivan Stoynev да пледира в Голямата зала на Съда на Европейския съюз по дело С-200/23 по преюдициално запитване отправено от Върховен административен съд, по наше искане в дело срещу Агенция по вписванията.

Считаме, че успешно аргументирахме нашата теза относно защитата на обществения интерес и важността на законосъобразното обработване на личните данни на гражданите от Агенция по вписвания.

В очакване сме Съдът на Европейския съюз да се произнесе, за което ще ви държим в течение.

Правен щит / Legal Shield

3 months 2 weeks ago

Здравейте! Публикуваме спечело дело срещу Банка ДСК и осъдихме същата банка на близо 4000 лева разноски по делото.

Помогнахме на човек, който преди години е станал поръчител на свой близък приятел по договор за креди на стойност малко над 30 000 лева. След време приятелят спира да изплаща кредита. Банката насочва изпълнение за събиране на дълга от поръчителя, който на добра воля е помогнал на приятеля си, за да му отпуснат кредит. Така банката претендира от нашия клиент близо 40 000 лева с лихвите и таксите. Банката предприема действия по налагане на запори на баковите сметки на клиента ни общо взето го блокират от всякъде.

Какво направихме ние?

Обърнахме делото като от пасивна страна (Банка ДСК е образувала дело срещу клиентът ни) се превърнахме в активна страна (заведохме иск срещу Банка ДСК). По този начин ние определяме предмета на спора и неговите граници. По този начин успяхме (засега на първа инстанция) да освободим клиентът ни от претенциите на Банка ДСК за близо 40 000 лева.

Дори когато нещата изглеждат безнадеждни, може да се предприемат законови действия и да се постигне желан резултат, разбира се, стига да не е твърде късно.

Ето защо е важно да защитавате правата си по законов ред.

Не се колебайте да се свържете с нас при подобни случаи.

Може да посетите обновеният ни интернет сайт, на който да разгледате услугите, които предлагаме - lsconsultingbg.com/

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Правен щит / Legal Shield

3 months 3 weeks ago

Здравейте! Публикуваме ново спечелено решение (влязло в сила) срещу Автомобилна администрация.

Казусът касае т.нар компенсаторни такси. Автомобилна администрация издава електронен фиш срещу наш клиент за 2500 лева за това, че на път от републиканската пътна мрежа се е движил без да заплати законово уредената такса.

Начисляването на таксите се извършва чрез машинки, които се поставят в товарния автомобил и преминавайки през техническите средства (камери) на Автомобилна администрация се начисляват автоматично.

Автомобилна администрация твърди, че такса не е автоматично начислена. Ние твърдим, че е начислена и са дръпнати пари от акаунта на търговеца. Поискали сме и назначаване на експертиза, която да установи това наше твърдение.

Въпреки това до експертиза не се стига, защото съдът е приел за основателно възражението ни за допуснато съществено процесуално нарушение при издаването на санкциониращия електронен фиш. Също така сме осъдили Автомобилна администрация на 550 лева разноски в полза на клиента ни.

Може да се свържете с нас при подобни и други случаи, като ни пишете на лично съобщение във Facebook, на посочения телефон или на електронната ни поща.

Може да посетите и нашата обновена интернет страница - lsconsultingbg.com/ , където да запознаете с услугите, които предлагаме.

С уважение,
Екипът на Правен Щит

Изпрати запитване

    С натискане на бутона "Изпрати", вие приемате Политика за защита на личните данни и Политика за бисквитки

    X