Skip to main content Skip to search

Процесуално представителство

Процесуално представителство

Екипът ни вярва, че процесуалното представителство не е просто изготвяне на жалби, искови молби, отговори на искови молби и други документи, свързани с производството пред съда, административни органи, съдебни изпълнители /държавни и частни/ и др.

Процесуалното представителство започва от запознаване с казуса – изслушване на фактологията, обясненията на клиента, запознаване с всички доказателства- писмени и устни, преценяване на шансовете за положителен изход от края на производството и анализиране на евентуалните линии на защита в бъдещото или образуваното вече производство.

С оглед спецификата на спора, ние осигуряваме тесни специалисти, съгласно необходимата от клиента защита, които могат да предложат адекватна и профилирана защита съобразно правния отрасъл, в който попада същият.

Предлагаме процесуално представителство по:

 • Процесуално представителство в административни производства по издаване на актове на държавни и общински органи.
 • Процесуално представителство в производствата по обжалване на санкционни актове (наказателни постановления, решения и други) пред горестоящия орган и съответния съд като:
 • Наказателни постановления на Национална агенция по приходите;
 • Наказателни постановления на Комисия за защита на потребителите;
 • Наказателни постановления на Министерство на вътрешните работи;
 • Решения на Комисия за защита на личните данни;
 • Решения на Комисия за защита на конкуренцията;
 • Актове на Агенция Митници.
 • Процесуално представителство в производството по обжалване на индивидуални административни актове пред административните съдилища:
 • Ревизионни актове на Национална агенция по приходите;
 • Актове за установяване на публични държавни вземания на Национална агенция по приходите;
 • Заповеди за налагане на принудителна административна мярка – запечатване на търговски обекти на Национална агенция по приходите;
 • Решения на Държавен фонд земеделие;
 • Актове за установяване на публични държавния вземания на Държавен фонд земеделие;
 • Заповеди за отчуждаване на частни имоти по реда на Закона за общинската собственост и Закона за държавната собственост;
 • Заповеди за налагане на принудителна административна мярка на Министерство на вътрешните работи;
 • Актове на Агенция по вписванията;
 • Образуване на дела чрез изготвяне на искови молби
 • Събиране и подготовка на доказателства
 • Осъществяване на процесуално представителство на всички инстанции до окончателното приключване на делата
 • Изготвяне на искови молби
 • Молби за обезпечение на бъдещ иск
 • Допълнителни молби
 • Съдебни спогодби и др.

Предоставяме процесуална защита и съдействие по изпълнителни производства, както на взискатели, така и на длъжници. Процесуалното представителство включва:

 • Проучване на имущественото състояние на длъжници въз основа на публичните регистри и изготвяне на правно становище въз основа на така събраната информация;
 • Оказване на цялостно съдействие за постигане на извънсъдебно решаване на спорове, включително, но не само, изготвяне на нотариални покани или писмо-уведомление до длъжника относно основанието и размера на задълженията му, водене на преговори, изготвяне на извънсъдебни спогодби и др.;
 • Предоставяне на услуги по предварително обезпечаване на искове – изготвяне на молби за предварително обезпечаване на искове до съдилищата, събиране и подготовка на доказателства, образуване на дела пред съдия-изпълнител въз основа на обезпечителни заповеди и др.;
 • Предоставяне на цялостна защита по изпълнителни дела – образуване на изпълнителни дела пред държавен или частен съдия-изпълнител, представителство в хода на изпълнителните дела чрез консултиране за най-подходящите действия, чрез подаване на молби, искания, възражения до съдия-изпълнителя и др.
 • Подаване на възражения, частни жалби и искови молби за защитаване правата на длъжниците по изпълнителни дела.

Изпратете запитване: