Отчуждаване на имотиМного хора не са наясно, че собственият им недвижим имот ще бъде отчужден от общината. Често те разбират за този факт post factum и едва ли не се примирят с това. За отчужденият имот Столична община дължи обезщетение на собственика.

Къде е проблемът в този случай?

Определянето на размера на обезщетението за отчуждаването на недвижим имот за общински нужди се извършва по процедура и ред уредени в Закона за общинската собственост. Оценката на имота се извършва от независими оценители съгласно Закона за независимите оценители. Оценката на имота трябва да бъде по пазарни стойности.

Много често обаче Столична община определя средно 20-30% по ниска стойност от пазарната. Така собственикът на имота получава обезщетение, което като стойност е по-малка от тази, която би получил, ако продаде същия имот на пазара.

Друг съществуващ проблем е, че когато общината отчуждава част от имот и останалата част от имота (която не е отчуждена) не отговаря на законовите изисквания за самостоятелен обект, лице и т.н. (т.е. имота дефакто е неизползваем), тогава общината следва да обезщети собственика и за тази част от имота. Това законово изискване също често не се спазва от отчуждителя.

Какво може да направи собственикът на отчуждавания имот?

Собственикът може да обжалва заповедта, с която се отчуждава имота му. Ако собственикът не желае въобще имотът му да бъде отчуждаван (напр. защото има инвестиционно намерение), той може да обжалва заповедта в цялост. Ако собственикът няма нищо против имотът му да бъде отчужден, но не е доволен от определеното обезщетение, той може да обжалва заповедта в частта, с която е определен размерът на обезщетението. Така собственикът със сигурност ще получи минимум определеното от общината обезщетение и ще се бори в съда за по-голям размер.

Как да разберете дали вашият имот подлежи на отчуждаване?

Всяка община е задължена по закон да публикува обявление за подлежащите на отчуждаване имоти. В срок от минимум 1 месец след публикуване на обявлението общината може да издаде заповед за отчуждаване на имотите. Точно тази заповед е акта на общината, който подлежи на обжалване в съда. Обявлението не подлежи на обжалване. Неговата функция е адресатите да бъдат информирани за подлежащата процедура по отчуждаване.

На този линк се съдържа информация за обявленията и заповедите на Столична община относно отчуждаваните имоти – https://www.sofia.bg/procedures-for-expropriation