Какво представлява перемпцията?

Задължението на съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство, в случаите, когато взискателят по делото не е поискал извършване на изпълнителни действия в продължение на две години се нарича перемпция и е уредено в чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК.

Цитираната норма има за цел да защити длъжниците по изпълнителни дела, по които взискателят по някаква причина е изгубил интерес от водене на делото и в продължение на две или повече години не е положил усилия за неговото събиране. В този случай, перемпцията настъпва “ex lege” – по силата на закона, а съдебният изпълнител констатира нейното настъпване с издаване на постановление за прекратяване на производството.

В повечето случаи съдебният изпълнител не издава това постановление служебно. Ето защо е необходимо по делото да бъде извършена справка от адвокат, който да сезира съдебния изпълнител за настъпилата перемпция, а в резултат на подадената от адвоката молба, последният издава постановлението за прекратяване на делото.

В кои случаи се прилага перемпцията?

Не всички действия на съдебния изпълнител прекъсват двугодишния срок за настъпване на перемпцията. Законът и съдебната практика правят разграничение между т.нар. изпълнителни действия и действия, които не са изпълнителни. Погасителен ефект имат само първия вид – изпълнителните действия. Това са такива действия, които евентуално биха имали за резултат събиране на дълга по изпълнителното дело, като например: налагане на запор, налагане на възбрана, извършване на опис, извършване на публична продан и др. След всяко от изброените действия срокът на перемпцията се прекъсва и започва да тече нов двугодишен срок.

Съществуват обаче и действия, които не са изпълнителни и те нямат отношение към настъпване на перемпцията. Такива са подаване на молби от страна на взискателя за извършване на справки, връчване на покани за доброволно изпълнение от страна на съдебния изпълнител, извършване на разпределение и други, които нямат като непосредствен резултат събиране на задължението.

Какво се случва с делото при настъпила перемпция?

Както вече споменахме, перемпцията по изпълнителното дело настъпва ex lege, а съдебният изпълнител констатира нейното настъпване с издаване на постановление за прекратяване на делото. В повечето случаи от практиката, за да бъде издадено такова постановление е необходимо съдебният изпълнител да бъде сезиран с молба от адвоката на длъжника.
С прекратяването на изпълнителното дело, съдебният изпълнител е длъжен незабавно да вдигне всички наложени запори, възбрани и други обезпечения.

В случай, че имате нужда от правен съвет относно изпълнително производство, събиране на дължима сума или квалифицирана помощ при защита от съдебно-изпълнителни действия, то най-добре е да се обърнете към адвокат.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация. За правна помощ по конкретен казус следва да бъде проведена правна консултация